Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

2023-01-25

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor w Dziale ds. Pracy z Rodziną i Dzieckiem

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Rusza nabór wniosków do edycji 2023

2022-10-28

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Wzory wniosków oraz Program dostępny na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.niepełnosprawni.gov.pl

Informacja

2022-09-22

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowcu Świętokrzyskim

w sprawie wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Informacja

2022-09-15

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

i dopuszczenia do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej

Stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie nr 5/2022 z dnia 01 września 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

2022-09-02

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Informacja

2022-08-31

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1606).

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby zainteresowanej. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego.

Jednocześnie informujemy, że do spraw wszczętych i nierozpatrzonych dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazaniach do ulg i uprawnień złożonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 13 września 2022 r.,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto, nadal obowiązuje zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisu ważność orzeczeń została wydłużona do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

2022-08-29

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zlecanego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

Rodzaj

zadania

Kwota
przeznaczona
na realizację
zadania /zł/

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
kwota dotacji /zł/

„Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”

20.000,00

„Questujemy z kijkami”

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „EDU-BAŁT”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, KRS 0000574776.

2.600,00

„Organizowanie imprezy kulturalnej Biała Laska”

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000061237

2.900,00

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
os. Ogrody 32D, KRS 0000025407

3.240,00

 

 

 

Stowarzyszenie „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000017279

4.260,00

 

 

„Nasza mała społeczność”

Stowarzyszenie „ZINTEGROWANI”, 27-415 Kunów, Miłkowska Karczma 141 A, KRS 0000415551

3.500,00

 

 

„30 lecie Stowarzyszenia TACY SAMI Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie „TACY SAMI” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70/23, KRS 0000010643

3.500,00

Razem

20.000,00

x

x

20.000,00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2019-08-19
Data publikacji:2019-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Sylwester Misiura
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2231