Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie nr 5/2022 z dnia 01 września 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

2 września 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 5/2022 z dnia 01 września 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacja

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1606).

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby zainteresowanej. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego.

Jednocześnie informujemy, że do spraw wszczętych i nierozpatrzonych dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazaniach do ulg i uprawnień złożonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 13 września 2022 r.,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto, nadal obowiązuje zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisu ważność orzeczeń została wydłużona do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

31 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja

Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

29 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zlecanego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

Rodzaj

zadania

Kwota
przeznaczona
na realizację
zadania /zł/

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
kwota dotacji /zł/

„Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”

20.000,00

„Questujemy z kijkami”

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „EDU-BAŁT”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, KRS 0000574776.

2.600,00

„Organizowanie imprezy kulturalnej Biała Laska”

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000061237

2.900,00

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
os. Ogrody 32D, KRS 0000025407

3.240,00

 

 

 

Stowarzyszenie „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000017279

4.260,00

 

 

„Nasza mała społeczność”

Stowarzyszenie „ZINTEGROWANI”, 27-415 Kunów, Miłkowska Karczma 141 A, KRS 0000415551

3.500,00

 

 

„30 lecie Stowarzyszenia TACY SAMI Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie „TACY SAMI” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70/23, KRS 0000010643

3.500,00

Razem

20.000,00

x

x

20.000,00

29 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

26 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lipca 2022 r.